Årsmøte Ullern Basket for 2022 - avholdes 16.03.2023


Saksliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Gjennomgang og godkjennelse av styrets årsberetning for 2022
  5. Gjennomgang og godkjennelse av regnskap for 2022, herunder revisjonsberetning.
  6. Gjennomgang og godkjennelse av budsjett for 2023
  7. Forslag fra styre: vedtak ang dugnadsdeltagelse og treningsavgift
  8. Valg av styre
  9. Valg av valgkomité
  10. Saker til orientering