Treningstid

Hvert år har idretten i Oslo generelt og Ullern Basket spesielt den samme utfordringen: det er for lite treningstid tilgjengelig for å kunne tilfredstille alle behov som lagene har. Det er for få idrettshaller i Oslo. Argumenter som "vi trenger mer treningstid for laget, treningstid kræsjer med noe annet, treneren kan ikke møte til denne tiden" er berettigete argumenter. Disse må veies mot treningstiden som klubben har fått tildelt og interessene fra andre lag i klubben. Det er en tøff prioriteringprosess hvert år og klubben er klar over at det ikke kan bli rettferdig, vi må sørge for at det blir så rettferdig som mulig. Vi ber om forståelse for at ikke alle ønsker lar seg oppfylle.

Idrettshaller - 2 trinns tildeling til Ullern Basket.

Treningstid i kommunale haller dvs for Ullern Basket sin del "Bestumhallen, Ullern idrettspark, Ullern VGS og Ørakerhallen" foredeles i en 2 trinns prosess: den første grovfordelingen styres av  Oslo Idrettskrets som tildeler idrettene i Oslo treningstid ihht påmeldte lag fra forrige år. Deretter fordeler særidrettene treningstid i de enkelte haller til klubbene.  Ullern Basket får altså tildelt treningstidene sine fra NBBF Region Øst.

Man finner tildeling, retningslinjer og tildelingskriterier for både ukedagene og arrangementer i helgene på sidene til OIK.

Gymsaler

Mindre gymsaler som f.eks. gymsalene til Lilleaker og Bjørnsletta fordeles direkte fra skolen. Her er klubben i dialog med skolene.

Utebaner

Ullern Basket jobber med for å få etablert utebaner på arealer som klubben har innflytelse på. Også det er en tidkrevende prosess. Om du har lyst å engasjere deg, så kan du gjerne ta kontakt med styret eller halldrift.

Treningstid for lagene - Ullern Basket

Det er klubben som fordeler den knappe treningstiden til lagene. Ansvarlig for fordeling er styret som sammen med administrativ og sportslig leder forsøker å fordele tiden så godt det lar seg gjøre. Kriterier er alder, tidspunkt trening, antall utøvere. Det utøves skjønn ved fordeling av .

Halldrift

Ullern basket har kontrakt med Oslo kommune om halldrift. Hovedoppgaven er å stille med tilsyns-vakter i ukedagene og arrangementshelger. Vi påser også blant annet at treningstidene blir brukt av idrettene. I kapittel 3 retningslinjene Oslo idrettskrets for forvaltning av treningstid står det:

3.1 Varslet uteblivelse

 1. Særkretsene plikter å melde fra om planlagt uteblivelse på grunn av sen oppstart eller tidlig avslutning av sesong.
 2. Melding sendes skriftlig til halldrifter.
 3. Ledig tid som følge av varslet uteblivelse forvaltes midlertidig av halldrifter til lokale tiltak.

3.2 Omfordeling av treningstid

 1. Halldrifter plikter å varsle aktuelle særkrets om ubenyttet treningstid.
 2. Varsel skal sendes etter to ukers sammenhengende uteblivelse.
 3. Melding sendes skriftlig til særkrets med kopi til OIK.
 4. Etter varsling gis særkretsen to ukers frist for å fylle angitte tid før treningstiden omfordeles av halldrifter. Om særkretsen ikke fyller treningstiden med aktivitet innen fristen, vil det ved ytterligere to ukers uteblivelse skje omfordeling uten advarsel.
 5. Omfordelt treningstid forvaltes av halldrifter til lokale tiltak.

3.3 Brudd på hallenes ordensreglement

 1. Ved brudd på hallens ordensreglement skal bruker gis en advarsel, og aktuelle særkrets varsles. Ved annen gangs forseelse omfordeles treningstiden.
 2. Ved gjentatte eller særskilt grove brudd på hallens ordensreglement kan bruker fratas rettigheter i en periode på inntil 3 år. Et slikt vedtak kan kun fattes av OIKs styre og/eller anleggseier.
 3. Omfordelt treningstid forvaltes av halldrifter til lokale tiltak.

Ta kontakt med halldrift@ullernbasket.no om du lurer på noe ang bruk av treningstid.For tildeling av trenings hør gjerne med styret@ullernbasket.no.